27 October, 2016

Call for papers

Queden per a poder presentar els teus treballs a INRED ...


Normativa IMPORTANT a tenir en compte:

- Per a la revisió i acceptació dels treballs és necessari enviar la COMUNICACIÓ COMPLETA, seguint les normes de publicació i la plantilla proposada, en format .doc (o si utilitza la plantilla LaTeX en .pdf). Les comunicacions hauran de tenir una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 15.

- L'idioma oficial del congrés és el castellà, per la qual cosa totes les comunicacions hauran de presentar-se en aquest idioma per a poder ser publicades.

- El comitè organitzador decidirà, atenent a les recomanacions del comitè científic i a l'organització del programa del congrés, quines comunicacions es realitzaran en format oral i quins en format pòster, comunicant-li-ho als autors amb suficient antelació.

- L'acceptació dels treballs pot comportar propostes de millora que hauran de ser tingudes en compte per a la seua presentació i acceptació final.

- La inscripció dóna dret a la defensa de un màxim de dos treballs.

- El títol i autors del treball finalment publicat ha de coincidir amb el que inicialment va ser presentat i acceptat.

- La data límit d'enviament de treballs serà el 25 de març de 2018. 

Els enviaments hauran de realitzar-se mitjançant la plataforma a la qual s'accedeix prement el següent botó de "ENVIAMENT". Ha de realitzar l'enviament seguint aquestes instruccions i serà necessari incloure la informació completa de tots els autors participants (nom i cognoms, filiació i correu electrònic), per a poder acceptar la comunicació.


Totes les comunicacions acceptades, independentment del format de la seua presentació (oral o pòster) seran publicades en les Actes de Congrés (sempre que es realitze la defensa presencial del treball), per açò és obligatori que les contribucions siguen originals, havent de presentar experiències pràctiques i evidències empíriques. Els treballs que hagen sigut acceptats i remesos dins del termini i en la forma escaient correctes, seran publicats per la Universitat Politècnica de València amb l'identificador pertinent.